QUALITY SORT AND CONTROLL SERVICE
FOR AUTOMOTIVE AND OTHER INDUSTRIES

O firme T-SORT

Firma T-SORT bola založená začiatkom roku 2007 ako výsledok zhodnotenia získaných skúseností a ich ďalšieho rozvoja v podobe poskytovania služieb pre zabezpečenie kvality výroby najmä v automobilovom priemysle.

Uvedomujeme si, že každý výrobca sa usiluje aby jeho finálny produkt bol v súlade s prijatými kvalitatívnymi požiadavkami a zodpovedal očakávaniam zákazníka. Iba tak môže svoj produkt udržať konkurencie schopný. No aj napriek tomuto úsiliu zamedziť vzniku chýb v komplexnosti a náročnosti výroby sa stáva, že prijaté štandardy a postupy nedokázali vzniknutému problému zabrániť.

Využitie našich služieb je vnímané ako jedno z okamžitých prijatých opatrení kvalitatívneho riešenia nezhody u výrobcu či odberateľa. Z pravidla sa jedná o nasadenie 100% kontroly dielov vo výrobnom procese alebo skladových zásobách. U niektorých zákazníkov sú naši pracovníci samostatnou súčasťou vstupnej/výstupnej kontroly a sledujú účinnosť nápravných opatrení pre nové dodávky dielov, ktoré boli reklamované.

Kvalitu vnímame ako neustály proces zlepšovania.

Presadzujeme orientáciu na zákazníka a individuálny prístup. Aj preto okrem internej spolupráce s Volkswagen Slovakia a.s., spolupracujeme s poprednými výrobcami a ich dodávateľmi s celosvetovým pôsobením.

V roku 2010 bol vo firme T-SORT zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.